Deklaracja dostępności

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:  Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Kozienicach .

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-12-20 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.) lub są to skany dokumentów.
 • część mediów zamieszczonych we wisach może nie mieć opisów alternatywnych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Lipska, email: anna.lipska@bp.radom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 614-54-40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Filia w Kozienicach mieści się w budynku przy ul. Nowy Świat 24 w Kozienicach.

Budynek biblioteki nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Otoczenie budynku

 • Przed budynkiem jest ogólnodostępny parking.
 • Na parkingach są dwa wyznaczone miejsca dla niepełnosprawnych.

Wejście do budynku

 • Przed wejściem nie ma podjazdu ułatwiającego wjazd lub wejście do budynku.
 • Drzwi wejściowe są wąskie i uniemożliwiają wjazd wózkiem.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze są wąskie i utrudniają poruszanie się po obiekcie.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inne informacje nt. dostępności

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Biblioteka nie udostępnia usługi tłumaczenia polskiego języka migowego
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
Powrót