Opiekuńczo-wychowawcza rola dziadków-netografia

  1. Wawrzyniak Joanna, Opiekuńczo-wychowawcza rola dziadków w rodzinie. Pedagogika Rodziny 2011 nr 1/2,s. 95-103 [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pedagogika_Rodziny/Pedagogika_Rodziny-r2011-t1-n2/Pedagogika_Rodziny-r2011-t1-n2-s95-103/Pedagogika_Rodziny-r2011-t1-n2-s95-103.pdf
  2. Czerwonka Dagna, Rola współczesnych dziadków — z perspektywy wnucząt i seniorów (Kolegium T. XLIV Zeszyty Naukowe KSW 2017 r.105 Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie: https://ksw.wloclawek.pl/images/wydawnictwa/ZN_t_44.pdf#page=105
  3. Młyński Józef, Społeczno-wychowawcza rola seniorów (dziadków) w rodzinie. Teologia i Moralność, volumen 14(2019), numer 2(26) s.103-118. [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie: https://ojs.teologiaimoralnosc.pl/index.php/tim/article/view/83/68
  4. Muniak-Biernat Agata, ROLA I ZNACZENIE DZIADKÓWW WYCHOWANIU DZIECKA . Eruditio et Ars 31Nr 1/2018(1 ).s. 31-36. [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie: http://195.117.226.29/images/pdf/7.-Agata-Muniak-Biernat_Rola-i-znaczenie-dziadkw.pdf
  5. Matejek Józefa, Rola seniorów w rodzinie w procesie organizacji czasu wolnego dzieci w: Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka . Brno.2013.s.1127-1136. [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33272114/Socialni_pedagogika_v_kontextu_zivotnich_etap_cloveka_Brno_2013_Czeska_Republika.pdf?1395366557=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSocial_Pedagogy_in_the_context_of_the_st.pdf&Expires=1596535358&Signature=fg~d1F~BwVDKZ7jTbbWOno-VeOCts05gABVrOEGsIk6iuePJ2fKmaZ01FwdHqAxfzP9VHLgTZNxGamYKIi~CHP-ok1BT~9J6QGeTjHYZQwC6yZm2b~08fpqecrwpkuN6Y~vWV55CYjpDH-eiYiIoOLKu3SBNs6z-udlsMIKYcwWEimTYteAd2bL2Ka9sdOX6pqYwXxyJ7hRXBWYdlNH8dS8NGK1yAfYZDagEtMPKKa02eJ5L8toD8ZQSRB92OSxvxc1YdJpDU5rVmb4VL7j1gd6KxZxem9Oguwvmg~CzX~s~gndOADz2XHbXXofO6e9s5R75EWFnUy9OeEqfmtB0YA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=1126
  6. Szpringer Monika,Dąbrowska Anna, Misja dziadków w rodzinach XXI wieku : nowe role, wyzwania,oczekiwania. Studia nad Rodziną 2011, 15/1-2 (28-29),s. 247-254. [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_nad_Rodzina/Studia_nad_Rodzina-r2011-t15-n1_2_(28_29)/Studia_nad_Rodzina-r2011-t15-n1_2_(28_29)-s247-254/Studia_nad_Rodzina-r2011-t15-n1_2_(28_29)-s247-254.pdf
  7. Stankowska Magdalena, Babcia współczesna i jej rola w rodzinie w; Instytucja rodziny wczoraj i dziś Perspektywa interdyscyplinarna Tom 2 Społeczeństwo i kultura /pod redakcją Justyny Kingi Stępkowskiej Katarzyny Małgorzaty Stępkowskiej . Lublin:Politechnika Lubelska 2012. s.65-70. [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie:http://bc.pollub.pl/Content/1263/PDF/instytucja2.pdf#page=64
  8. Appelt, Karolina , Współcześni dziadkowie i ich znaczenie dla rozwoju wnuków. W: A. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, Radosław Stec, Katarzyna Ziółkowska (red.), Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości(s. 79 –95). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2007. [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie: http://psychologia.amu.edu.pl/wp-uploads/2007-Znaczenie-dziadk%c3%b3w-dla-rozwoju-wnuk%c3%b3w-rozdzia%c5%82-w-ksi%c4%85%c5%bcce.pdf
  9. Kopeć Ewa, Autorytet dziadków czyli doświadczenie i mądrość – atuty późnej dorosłości.W: Autorytet w wychowaniu i edukacji /pod red. Doroty Łażewskiej , Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, 2013. s.178-192. [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie: https://wsge.edu.pl/pl/13pub04caly.pdf#page=178