GDPR

Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie moich danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest ………….;

  1. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: ………….;
  2. „Moje dane przetwarzane są w następujących celach związanych z rejestracją na portalu ………………..: założenie konta, korzystanie z e-usług takich jak: zapisy na praktyki, propozycje zakupu, wypożyczenia wystaw, rozpatrywanie skarg i wniosków, zgłoszenie publikacji w czasopiśmie, zapisy na wydarzenia, zapisy na lekcje biblioteczne, kształcenie na odległość, wideokonferencje, otrzymywanie powiadomień mailowych związanych obsługą e-usług, otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją e-usług.”
  3. Moje dane mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Biblioteka zawarła stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że:
  • Moje dane będą przechowywane przez okres ważności konta Użytkownika (minimum 3 lata) lub do czasu wycofania zgody, wniesienia sprzeciwu, żądania usunięcia danych. Zakończenie tego okresu nastąpi w terminie 7 dni od wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez kliknięcie w przycisk ,,usuń konto’’. Po usunięciu konta, dane zostaną zanonimizowane, a czynność usunięcia konta odnotowana w systemie.
  • Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zdaję sobie jednak sprawę, że moje uprawnienia mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa;
  • Mam prawo do cofnięcia zgody (wycofanie zgody możliwe jest po zalogowaniu w systemie – w opcji Moje konto), stanowiącej podstawę prawną przetwarzania, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  •  Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem dostępu do znajdujących się w serwisie e-usług. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest udzielona zgoda.
  • Moje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  • Moje dane nie będą poddane profilowaniu, czyli ocenie niektórych czynników osobowych.
Cookies and privacy policy

The website uses cookies (so-called "cookies") for the purposes necessary for the proper operation of the site, customization of the site to individual user preferences and statistics. Disabling the storage of cookies is possible in the settings of each web browser, so that no information will be collected. If you do not agree to save information in cookies, you should leave the site.

Select the cookies you accept:
Return