Declaration of availability

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu .

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-xx-xx . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-xx-xx

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.) lub są to skany dokumentów

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-xx-xx. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej … . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu … Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom, tel. 48 345 95 50,  e-mail: sekretariat@bp.radom.pl

 1. Dojazd i komunikacja:
  • Siedziba biblioteki zlokalizowana jest w centrum miasta, ok. 1000 m od dworca PKP i PKS. Droga dojazdowa do budynku prowadzi od ul. Kościuszki.
  • W odległości około 180 i 230 m od głównego wejścia do biblioteki znajdują się przystanki MZDiK – Kościuszki/Planty linia 2: kierunek Idalin i Os. Zamłynie W rozkładzie jazdy autobusów jest informacja, że wszystkie kursy realizowane są przez pojazdy niskopodłogowe. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik
 2. Parking:Wokół budynku znajduje się ogólnodostępny parking z 49 miejscami parkingowymi, w tym 3 miejsca wydzielone dla osób niepełnosprawnych umiejscowione w odległości ok. 60 metrów od głównego wejścia do budynku. Występują przeszkody typu: wysokie krawężniki.
 3. Dostępność wejścia głównego do budynku:
  • Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu mieści się na I piętrze budynku MSCDN. Wejście główne przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obok schodów prowadzących do budynku znajduje się pochylnia dla niepełnosprawnych wyposażona w poręcze po obu stronach. Główne wejście dwuskrzydłowe, z PCV z elementami szklanymi. Wejście przez jedno skrzydło – główne, o szerokości 90 cm, otwierane na zewnątrz na prawą stronę (możliwość otwarcia drugiego – bocznego o szerokości 60 cm otwierane na zewnątrz na lewą stronę, otwierane ręcznie).
  • Na wprost wejścia głównego do budynku zainstalowana jest platforma dla niepełnosprawnych, która umożliwia przemieszczanie się osoby niepełnosprawnej na poziom windy.
  • Winda umożliwia przedostanie się osoby niepełnosprawnej na piętro I.
  • Wejście główne do biblioteki na I piętrze, drzwiami dwuskrzydłowymi, z PCV z elementami szklanymi. Wejście przez jedno skrzydło –  główne, o szerokości 100 cm otwierane na zewnątrz na klatkę, na lewą stronę (możliwość otwarcia drugiego – bocznego, o szerokości 50 cm otwierane na zewnątrz, na klatkę na prawą stronę, otwierane ręcznie).
  • Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tablicami informacyjnymi. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego do biblioteki.
 4. Winda: z poziomu 0 – do platformy (na wezwanie) do poziomu windy. Windą na I piętro – przycisk nr 1.
 5. Toalety: dla czytelników i osób niepełnosprawnych na I piętrze.
 6. Pomieszczenia: wszystkie pomieszczenia biblioteki przeznaczone dla czytelnika mieszczą się na jednym poziomie, brak barier.
Cookies and privacy policy

The website uses cookies (so-called "cookies") for the purposes necessary for the proper operation of the site, customization of the site to individual user preferences and statistics. Disabling the storage of cookies is possible in the settings of each web browser, so that no information will be collected. If you do not agree to save information in cookies, you should leave the site.

Select the cookies you accept:
Return