Majowe święta

„Wolność może istnieć tylko w społeczeństwie wiedzy. Bez nauki ludzie nie są zdolni do poznania swoich praw.” Benjamin Rush

2 i 3 maja to święta niezwykle ważne dla historii i tożsamości narodowej Polaków. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowiony przez Sejm w 2004 r. ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskich symbolach narodowych. Wygląd flagi precyzuje ustawa z 1980 r. Barwy flagi są odwzorowaniem herbu i są złożone z pasa białego symbolizującego: wodę, srebro i wartość duchowej czystości. Czerwony nawiązuje do ognia i krwi, a także oznacza odwagę i waleczność. Święto 3 Maja to symbol niepodległości, demokracji i troski o nadrzędne wartości w państwie. Jest okazją do przypominania obywatelom o trudach i ofiarach jakie poniesiono, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni. Na jej podstawie doszło do wielu zmian w ustroju politycznym i społecznym kraju. Wprowadziła zasadę równości przed prawem, wolności osobistej i prawa do własności, a także wprowadziła system trójpodziału władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem, oraz znosiła liberum veto.